lördag 12 september 2009

Ekonomerna börjar anpassa sig efter verkligheten?

Har fått stöd från en smula oväntat håll, nämligen DNs ledarredaktion, för mina kommentarer till Peter Anderssons inlägg om sambandet sänkta skatter - fler jobb, där jag bl a påpekade att ekonomisk teori i allmänhet utgått från att människor tar "rationella" ekonomiska beslut (vem som nu bestämmer vad rationella är), vilket inte alltid är fallet. Åtminstone inte rationella på det sätt som ekonomerna tänker sig. Rikard Westerberg skriver i dag om ett internationellt forskareseminarium på Handelshögskolan där man diskuterade "den mänskliga naturen och ekonomiska incitament", där ekonomerna nu har börjat se det hela i ett lite vidare perspektiv och även tar hänsyn till andra faktorer, som normer och ideal, och deras inverkan på människors beslut.

Ekologisk ekonomi är ett sådant område där man bland annat försöker visa på alternativa sätt att värdera t ex "natur"/ekosystem än vad ekonomisk teori normalt skulle göra, bland annat genom att använda sig av begreppet ekosystemtjänster där man utöver mer produktinriktade tjänster (timmer, fisk etc) även värderar tjänster som skogars förmåga att binda koldioxid, ekosystem som stödjer förekomsten av pollinatörer (humlor, bin m fl) som är viktiga för jordbruksproduktionen men också rekreationsvärden liksom biologiska värden. Jag är inte alldeles förtjust i hur tillämpningen sker i värderingarna, eftersom de olika tjänsterna som definieras ofta betraktas som "neutrala" och det är liten problematisering vad gäller vem som definierar vad som är en tjänst och hur den betraktas av andra grupper. Trots detta tycker jag att ekologisk ekonomi är ett bra steg på vägen mot att hitta alternativa bedömningsgrunder för hur vi politiskt och ekonomiskt ser på t ex utsatta ekosystem, resursanvändning och landskaps- och samhällsplanering.

Inga kommentarer: