måndag 30 november 2015

Fler och mer vattenblänk i staden

Dagvatten är en verklig doldis, i dubbel bemärkelse. Få känner till begreppet och hur vattnets väg till sjöar och vattendrag (recipienter) ser ut. Utöver ett svårt begrepp så är dagvattnet också nästintill omöjligt att få syn på, ens om man letar. I planeringen av våra stadsmiljöer och tätorter har man sedan decennier byggt utifrån principen att allt regnvatten snabbt och smidigt ska ledas bort, kulverteras och döljas. Men vatten kan ju vara ett av de bästa och trevligaste inslagen i en stadsbild. Och istället för att se dagvatten som ett problem och något som snabbt ska ledas bort, så tycker jag att vi ska betrakta vattnet som en tillgång. Vi måste tänka om, se regnvatten i sin renare form, som den fantastiska tillgång det faktiskt kan vara i vår stadsmiljö.

Kraftigt och måttligt förorenat dagvatten måste renas på ett professionellt sätt. Men det finns också nästintill ”rent” vatten som samlas i samband med regn som lätt borde kunna samlas upp i snygga och ändamålsenliga mindre anläggningar istället för att ledas ner i marken och döljas. Att planera stadsmiljön med inslag av vatten i mindre dammar, diken och små kanaler har många värden utöver att det kanske också hinner renas och avdunstar långsamt.

Vatten är livgivande och en naturlig del av vår miljö – och det är vackert och rogivande med vattenblänk. Det finns många inspirerande och fina exempel runtom i landet på hur vatten på ett modernt sätt omhändertas och förhöjer livskvaliteten i våra bostadsområden. Därför vill jag slå ett slag för att förtäta staden – med mindre dammar, fördröjningsmagasin och nedsänkta växtbäddar etc.

Hoppas att kommunerna tar tillvara de tillfällen och möjligheter som ges för att inspirera exploatörerna till nytänkande och lite mod att göra det där lilla extra för att frågor om vatten ska kunna lösas praktiskt och bli estetiskt tilltalande! Allt finns att vinna på fler och mer vattenblänk i staden!

Marica Lindblad

Inga kommentarer: