onsdag 11 november 2015

Otydliga budskap om Huddingevägen


Det pågår många projekt längs Huddingevägen, väg 226, och det saknas en helhetssyn för framtiden. Därför genomför nu Trafikverket tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Botkyrka och Huddinge kommun en åtgärdsvalsstudie, där en gemensam bild av vägens framtida utformning ska tas fram.
Några av de brister som hittills har identifierats uppges vara:
  • Låg kapacitet och trafiksäkerhet i korsningar
  • Parallellt lokalvägnät saknas
  • Låg framkomlighet för busstrafik
  • Sammanhängande cykelled saknas.
Ett förslag med tämligen långt gången planering för ombyggnation av Huddingevägen 226 tillsändes oss i Huddinge kommun tidigare hösten 2015. Förslaget från Trafikverket överraskade då oss rejält i Huddinge kommun. Förslaget kom både hastigt till oss, och förslagen i sig var inte alls i linje med kommunens tankar om fortsatt långsiktig planering. Trafikverkets förslag förvånade oss, men kommunens politiskt förtroendevalda beslutade att snabbt besvara detta och skicka med våra synpunkter till verket så snart det gick efter att vi hade fått kännedom om det. Kommunens svar gavs i form av tjänstemannasynpunkter. Jag kan dock inte minnas att vi politiker fick ta del av det svar som Huddinge kommun lämnade till Trafikverket.
Idag fick vi besök av Trafikverket, och jag hade då hoppats få svar på våra frågor och få tillfälle att räta ut flera frågetecken. Den presentation vi fick ta del av idag var dock på ett mycket mycket övergripande plan, utan några som helst konkretiseringar. När jag ställde uppföljande frågor visade det sig att det troligen var Trafikverkets konsult, som hade gått händelserna i förväg och satt samman det förslag som vi fått oss tillsänt formellt förut. Det förslaget uttrycks nu ha varit en typ av avvägningar som egentligen skulle ha blivit aktuella först i samband med en vägplan, som ska ske i ett långt senare skede.
Trafikverket uppger att kommunen nu bara ska ge synpunkter på utformningsprinciper. Dessa principer är mycket summariska i går inte alls in och visar på de konfliktpunkter och svåra avvägningar som blev uppenbara för oss när vi tog del av Trafikverkets tidigare material i höstas.


Med detta bevittnar vi ännu en gång en märklig tingens (o)ordning, som ytterligare försvårar den demokratiska processen gällande stora infrastrukturprojekt.
Marica Lindblad
Huddinge

Inga kommentarer: