söndag 12 februari 2012

Vem vinner - bilismen eller lagen?

Luften i Stockholm är till följd av trafiken så hälsofarlig att Sverige riskerar böter av EU-kommisionen om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Länsstyrelsen föreslår nu det Miljöpartiet länge drivit, men som alliansen ännu så länge avfärdat – trängselavgifterEssingeleden. Samtidigt läser jag om Naturvårdsverket uppfattning att Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivningar av bygget av Sveriges dyraste och mest miljöfientliga motorväg Förbifart Stockholm inte lever upp till de lagar som gäller. Frågan är nu: Vad väger tyngst – de lagar och regler som ska skydda människor och miljö eller de intressen som vill fortsätta vårt bilberoende?

Under förbifartsbygget planerar Trafikverket att anlägga tre tillfälliga hamnar för att frakta undan schaktmassor. Konsekvenserna för bland annat grundvattnet kan bli stora. Genom att lämna in fyra separata ansökningar till Mark- och miljödomstolen för dessa hamnar undviker Trafikverket en helhetsbild av konsekvenserna. Tillvägagångssättet känner vi igen från Huddinges eget vansinniga vägprojekt Södertörnsleden. Denna väg har vid trafikverkets skrivbord delats upp i flera separata vägar för att man ska undgå en mer genomgripande miljöprövning. Åtskilliga knep har också tagits till för att i strid mot miljöbalkens intentioner kunna överskrida miljökvalitetsnormer för bland annat hälsovådliga partiklar i luften. Exempelvis drar man till med att luftkvaliteten längs med vägen i genomsnitt är OK. Som om det skulle hjälpa dem som bor längs de avsnitt där luften är en cancerogen cocktail av partiklar och avgaser.

Kalla mig gärna gubbe. Men jag tycker det är dags att stå upp för lag och ordning. Den offentliga olydnad som sätter bilar före hälsa och miljö är inte anständig i ett civiliserat samhälle.

P.S. Stefan Löfven gör sin första stora TV-intervju som S-ledare i kvällens Agenda. Kan man hoppas få skymta en gryende insikt om att socialdemokratin måste ta de gröna frågorna på betydligt större allvar om man ska gå i takt med tiden? D.S.

Inga kommentarer: