lördag 1 februari 2014

Skenbar demokrati bereder väg


I veckan svarade ett antal av kommunens nämnder på de förslag som arbetats fram inom ramen för "Åtgärdsvalsstudie - "Tvärbindelse Södertörn". Det projekt som tog vid, efter att det gamla förslaget om att bygga Södertörnsleden tvärt avbröts den 28 februari 2013. Trafikverkets förslag om att låta en två mil långa motorväg slita itu riksintresse för friluftsliv och delvis gå genom helt orörd natur visade sig i sista stund vara en helt igenom oframkomlig väg. Vägen var både förlegad och olaglig, vilket Miljöpartiet också hävdat i flera år.  Grävskoporna fick moloket vända om! Men om Huddinge kommun och dess politiska ledning hade varit lite förutseende och granskat projektet på ett självständigt sett, och inte så ensidigt bara aktivt och okritiskt agerat för dess genomförande, så hade många års arbete och resurser kunnat användas bättre.

I det förslag som nu presenteras beskrivs satsningen på spår som ett möjligt alternativ, men detta utreds dock inte med samma förutsättningar som alternativet väg. Flera föreslagna åtgärder har bevisligen redan nu avförts från vidare utredning och sägs inte inrymmas i studien. Det är uppenbart och tydligt att direktiven och ramarna för studien används för att begränsa och utesluta ytterligare utredning av bland annat spår.

Det är självklart att hänsyn till klimat och miljö skulle ha varit styrande för att leva upp till de fastställda målen. Det innebär att utbyggnad av spårbunden trafik, däribland Spårväg Syd, ska prioriteras medan nya vägar ska undvikas, och i synnerhet i känsliga områden. Godstransporter på väg står för en mycket stor och ökande del av koldioxidutsläppen i Sverige och måste därför överföras till järnväg. Befintliga vägar kan förbättras genom steg 2- och 3- åtgärder, men olika åtgärder måste till för att fler människor ska åka kollektivt i stället för bil. Biltrafiken ska ju minska och inte öka, vilket den ovillkorligen gör ifall åtgärdsvalsstudiens förslag genomförs.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien och kommunens hantering leder tanken till en alltigenom skenbar demokrati - med några få stora elefanter som dansar - och vars syfte och mål är att bereda ny väg!

Inga kommentarer: